REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zaslonowelove.pl dla Klientów dokonujących zakupu na terenie Polski w walucie polski złoty

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy zasłonoweLOVE działający pod adresem www.zaslonowelove.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (w dalszej części Regulaminu zwane „Towar/y”), prowadzony jest przez spółkę WAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr. KRS 0000727641, posiadającą NIP 584 277 10 77.

2. Prezentowane na stronie internetowej www.zaslonowelove.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie dokonanych sprzedaży poprzez sklep internetowy zasłonoweLOVE.

3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu są :  Klient dokonujący zakupu Towaru oraz zasłonoweLOVE -  WAKO Sp. z o.o. Sp. k. (w dalszej części Regulaminu zwane „Strony”). Przez „Klienta” rozumie się osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia (z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która nabywa Towary poprzez www.zaslonowelove.pl 

4. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu zasłonoweLOVE, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy, (dla Klientów dokonujących zakupu w walucie obcej). 

5. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży Towarów, jest język polski.

 

II. TOWAR. CENA. KOSZTY

1. zasłonoweLOVE zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech Towarów, w tym ich ceny, na stronie Internetowej Sklepu www.zaslonoweLOVE.pl wraz z opisem danego Towaru.  

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zasłonoweLOVE zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej zasłonoweLOVE przy opisie danego Towaru. zasłonoweLOVE zastrzega możliwość nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania produktów objętych promocją. W związku z wykonywaniem produktów na indywidualne zamówienie zasłonoweLOVE zastrzega sobie prawo do zmiany tkanin lub lameli w przypadku braku ich dostępności po uprzednim porozumieniu z Klientem i za jego zgodą, bądź wydłużenia terminu realizacji w przypadku braku dostępności komponentów. O wszelkich działaniach Klient zostanie poinformowany drogą mailową. 

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zasłonoweLOVE podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).  

4. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie zasłonoweLOVE zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru, jego gabarytu oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty wysyłki dostępne są na stronie Sklepu zasłonoweLOVE – w zakładce ,,Koszty wysyłki”. 

5. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru pokrywają jedynie część faktycznych kosztów. Koszty dodatkowe związane z  jego opakowaniem i dostawą pozostają część kosztów przerzuconych na zasłonoweLOVE. 

6. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie. Sytuacja dotyczy jedynie przypadków wynikających z opóźnień leżących po stronie zasłonoweLOVE. 

7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne ,a także aby opis Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze. Kolor rzeczywisty prezentowanych produktów może jednak różnić się w zależności od ustawień monitora. Dopuszczalna jest minimalna różnica odcieni listew drewnianych, elementy naturalne żaluzji mogą podlegać niewielkim odkształceniom.

 

III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) płatność przelewem zwykłym na rachunek bankowy;

b) płatność poprzez serwis Blue Media, przelewem, BLIK lub kartą kredytową. 

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: WAKO Sp. z o.o., ul. Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk, nr. rachunku bankowego: 66 1050 1764 1000 0090 3154 1312 (ING). W tytule przelewu prosimy wpisać: „ zasłonoweLOVE ” nazwisko, imię kupującego oraz nr zamówienia wygenerowany przez sklep. 

3. zasłonoweLOVE wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez płatność za pobraniem czy gotówką podczas odbioru zamówienia. zasłonoweLOVE oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. 

4. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności: 

a) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje przekazany do realizacji po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie zasłonoweLOVE uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

b) w przypadku płatności poprzez serwis Blue Media należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wykonywany po otrzymaniu płatności 

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, pozostaje on własnością zasłonoweLOVE. Wszystkie zamówienia realizowane są po otrzymaniu pełnej płatności za Towar.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu zasłonoweLOVE

(www.zaslonowelove.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności: 

a. wyboru zamawianych Towarów ( rodzaj produktu, osprzętu, lameli/tkaniny, wymiar itp.);

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. potwierdzenia złożonego zamówienia;

d. płatności za zamówienie. 

2. W ramach Sklepu, zasłonoweLOVE zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia. Zmiany po otrzymaniu płatności mogą zostać wprowadzone maksymalnie w okresie 48 godzin od dokonania płatności. Wyłącznie w przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane producentowi do realizacji. 

3. Złożenie zamówienia: 

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od umowy;

b. następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);

c. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że oferta zasłonoweLOVE staje się wiążąca; a także

d. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że między Klientem a zasłonoweLOVE została zawarta umowa sprzedaży Towarów. 

4. Towar zostaje wykonany zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta. zasłonoweLOVE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnie podanych danych na etapie zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, zasłonoweLOVE prześle na adres skrzynki pocztowej Klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia wraz z jego numerem. 

5. Za zgodą zasłonoweLOVE, Klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży Towaru), które nie zostało jeszcze wykonane na produkcji. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem zasłonoweLOVE telefonicznie pod nr tel. 884803803 lub mailem na adres: [email protected] przypadku wykonania Towaru zasłonoweLOVE zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia anulowania zamówienia. 

6. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzane przez zasłonoweLOVE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Podane dane są wykorzystywane przez zasłonoweLOVE oraz podmioty zaangażowane w realizacje zlecenia. 

7. Potwierdzenie dokonania zakupu w formie paragonu lub faktury VAT zostanie dołączone do wysłanego towaru i jest ono podstawą do zgłoszenia ewentualnych niezgodności, reklamacji lub zwrotu.

 

V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1. zasłonoweLOVE zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia przyjęcia przez sklep zasłonoweLOVE zamówienia złożonego przez Klienta; licząc od momentu otrzymania przez zasłonoweLOVE od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne). Odstępstwem od powyższego są sytuacje niezależne od zasłonoweLOVE, tj. braki surowców i komponentów u producenta niezbędnych do wykonania zamówienia. Klient zostanie poinformowany drogą mailową o każdym przypadku wydłużenia się terminu realizacji zlecenia z uwagi na opóźnienie po stronie producenta. 

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. zasłonoweLOVE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 

3. Po dokonaniu dostawy Towaru, na adres mailowy podany podczas składania zamówienia zostanie przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu. (Faktura Vat lub paragon). 

4. W przypadku odbioru osobistego, dokument potwierdzający dokonanie zakupu (Faktura Vat lub paragon) zostanie wydany odbierającemu wraz z towarem. 

5. Nabywca może wybrać jedną z opcji dostawy Produktów: 

a) Odbiór osobisty w Siedzibie Firmy: ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk

b) Przesyłka kurierska 

6. Dostawa przez kuriera realizowana jest na terenie Polski i Europy. 

7. Czas dostawy zależy od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy Produktów. Informacja o zmianie statusu zamówienia będzie wysyłana drogą mailową. 

8. Doręczenie przesyłek przez kuriera odbywa się w dniach roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na podany przez Kupującego adres. Dostawa jest realizowana w godzinach roboczych (standardowo 8-18). 

9. Odbiorca przesyłki powinien przy odbiorze, w obecności kuriera dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń (tj. wgniecenia, złamania, rozerwania lub inne), odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki wezwać kuriera w ciągu 7 dni od jej odebrania w celu sporządzenia protokołu szkody oraz poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. 

10. Odbiór osobisty w Siedzibie Firmy możliwy jest w dniach i godzinach pracy biura, najpóźniej w ciągu 4 dni, od momentu wysłania informacji na adres e-mail Kupującego o przygotowaniu zamówienia do odbioru. W przypadku nieodebrania Produktów we wskazanym terminie, sprzedający może doliczyć dodatkowe koszty magazynowania zamówienia lub odstąpić od Umowy informując o tym Kupującego poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego, przy czym Kupujący zostaje obciążony kosztem realizacji zlecenia. 

11. Odbiorca zamówienia w Siedzibie Firmy powinien okazać potwierdzenie zamówienia, otrzymanego drogą mailową.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy jedynie Towaru dostępnego w ofercie, który nie jest wykonywany na indywidualne zamówienie. 

2. W przypadku realizacji Towaru zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta - Towar wykonany na zamówienie Klienta  jest traktowany jako wyprodukowany według specyfikacji Klienta (według zindywidualizowanych jego potrzeb) i nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta „ Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. Dodatkowo zasłonoweLOVE wyklucza możliwość rezygnacji z towaru na etapie samego zamówienia. 

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Konsument może, m.in.: 

a. skierować je na adres: zasłonoweLOVE, ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;

b. wypełnić druk Oświadczenie o odstąpieniu od umowy- (dostępny na stronie Sklepu) i przesłać na adres e-mail: [email protected] 

Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz i wysyłając e-mail na adres: [email protected] zasłonoweLOVE prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. 

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument zobowiązany jest zwrócić zasłonoweLOVE Towar, wraz z wypełnionym drukiem oświadczenia i paragonem (lub fakturą), na następujący adres: zasłonoweLOVE ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru). 

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. 

6. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.4. zasłonoweLOVE zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru od Konsumenta , zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami przesyłki w wysokości najtańszej opcji dostępnej ( zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o prawach konsumenta). zasłonoweLOVE dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Sprzedający zwraca kwotę równą : Cenie za wszystkie Produkty w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w całości, lub równowartość zwracanych produktów w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w części. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

9. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do zasłonoweLOVE e-mailowo na adres www.zaslonowelove.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: zasłonoweLOVE ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, bądź dzwoniąc pod numer : 884803803, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

1. zasłonoweLOVE jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia Klientowi dostępności Sklepu zasłonoweLOVE lub konkretnych form płatności przez sklep. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów zasłonoweLOVE może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych (np. ogólnopolskiej bazy informacji o adresach pocztowych KRAP).

 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność zasłonoweLOVE z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności zasłonoweLOVE w stosunku do Konsumentów. zasłonoweLOVE w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie. 

4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Nabywca może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Nabywca traci uprawnienia przewidziane w ustępie 2, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności, nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wskazanego w ustępie 4, wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia przed jego upływem, na adres mailowy sklepu: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk. 

5. zasłonoweLOVE może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: e-mailem na adres: [email protected] bądź za pośrednictwem poczty na adres: zasłonoweLOVE, ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk, z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 884803803, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora). 

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do zasłonoweLOVE na podany poniżej adres wraz z opisem przyczyny reklamacji. Klient na własny koszt odsyła reklamowany produkt. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej www.zaslonowelove.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru. Reklamowany towar należy odesłać na adres: zasłonoweLOVE ul. Otomińśka 15E, 80-178 Gdańsk, z dopiskiem „Dział Reklamacji”. 

8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zasłonoweLOVE reklamacji (zwracanego towaru), o wyniku rozpatrzenia której Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, podany przez Klienta lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. Dodatkowo czas realizacji naprawy reklamacji wraz z wysyłką wynosić może do 21 dni roboczych.

 

VIII. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych kupujących jest WAKO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku. 

2. zasłonoweLOVE przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji zamówień lub innych celach, na które kupujący wyraził zgodę. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu zasłonoweLOVE, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

2. zasłonoweLOVE zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu zasłonoweLOVE; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.zaslonowelove.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu zasłonoweLOVE www.zaslonowelove.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

3. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a zasłonoweLOVE, będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

lub zaloguj się za pomocą:

Porównaj (0 produkty) Lista życzeń Kontakt z nami
Please login first

lub zaloguj się za pomocą:

Please login first

lub zaloguj się za pomocą:

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty